Категории

Патронажна грижа в община Правец

ОБЩИНА ПРАВЕЦ

 

 

Проект № BG05M9OP001-6.002-0073-C01
„Патронажна грижа + в Община Правец“
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
www.esf.bg

 

На 01.04.2021 г. кметът на Община Правец - г-н Румен Гунински подписа договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”.

 

Бенефициент по договора е Община Правец.

Финансираща програма:
ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“
Обща стойност на проекта: 204 314,38лв. , 100% БФП
Срок на изпълнение: 01.05.2021 г. – 01.06.2022 г.
Цели и очаквани резултати:
Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.
Целта на проекта Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:
- Направление I – дейност „Патронажна грижа“. Очаквано стартиране на дейността: 01.06.2021г.
В рамките на Направление 1 ще се е осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи чрез услуги в домашна среда. Дейността включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, които да осигурят непрекъснатост на грижата, чрез участие на различни специалисти и заинтересовани лица, утвърждаване практиката на предоставяне на комплексна грижа чрез предлагане на междусекторни услуги. Конкретните дейности, които ще обхване патронажната грижа са следните: Поддържане на личната хигиена на потребителите;поддържане на хигиената на дома; при необходимост приготвяне храната на потребителя; придружаване при разходка, посещение при лекар. Лицата ще имат достъп и до доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
- Направление II – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Очаквано стартиране на дейността: 01.06.2021г.
В рамките на Направление 2 ще се предостави подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. За изпълнение на дейността ще се обхванат пет социални услуги: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 35 лица, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с умствена изостаналост с капацитет 14 лица, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания с капацитет 30 лица, Център за настаняване от семеен тип за стари хора с капацитет 14 лица, Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с капацитет 8 лица а именно: 1. Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства), материали и консумативи; 2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; 3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID 19;
Целеви групи, обхванати от проекта:
- 27 лица, които ще получават патронажна грижа;
- 101 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности;
- 43 заети лица (заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности
Основни очаквани резултати:
За Направление I
Обхванати най-малко 27 потребители на интегрираните мобилни услуги.
- Продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от Корона вируса.
- Подобряване на координацията и интеграцията на социалните услуги и осигуряване на равен достъп до социални и здравни услуги на хората от уязвимите групи.
- Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, полагащи грижи за зависими членове.
- Прилагане на подход с висока степен на сътрудничество и комуникация между здравните, социалните професионалисти и специалистите от други сектори.
- Споделяне на информация между членовете на екипа, грижите за потребителите.
- Създаване на цялостен план за справяне с биологичните, здравословни, и социални нужди на потребителя. -Осигуряване качество на патронажната грижа.
-Устойчивост на професионалния стрес и формиране на умения за справяне с проявите на синдрома на „емоционално прегаряне“ по отношение на наетите по проекта лица.
За Направление II
- Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 за делегираните от държавата дейности, функциониращи на територията на община Правец.
- Подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19.
- Пълноценно функциониране на социалните услуги в община Правец в условията на усложнена епидемиологична обстановка при прилагане мерки за спазване принципите на добрите практики на лична и обществена хигиена.

Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“,
финансиранa от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

  • Обявление за набиране на потребителиПреглед
  • Обявлениe за свободни позицииПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?