Категории

Допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

03 Септември 2020 Източник: Община Правец видяна 157 /

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,
Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година във връзка с предстоящото му обсъждане от ОбС-Правец:
1.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, както следва:
В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя:


по
ред АОС № /
дата Описание на имота
52. АЧОС №3760-II/ 11.08.2020 г. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 19 (четвърти отреден за имот с планоснимачен номер деветнадесети), целият с урегулирана площ от 1025 (хиляда двадесет и пет) кв.м., находящ се в кв. 2 (два) по плана за регулация на с. Калугерово, община Правец, област Софийска.

В раздел V. - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя:

по
ред АОС № /
дата Описание на имота
26. АЧОС №3777-II/ 18.08.2020 г. 125/545 (сто двадесет и пет към петстотин четиридесет и пет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 19, (втори отреден за имот планоснимачен номер деветнадесет) целият с урегулирана площ от 545 кв.м. (петстотин четиридесет и пет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 125 (сто двадесет и пет) кв.м., находящ се в кв. 12 (дванадесет) по плана за регулация на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска.
27. АЧОС №3778-II/ 18.08.2020 г. 70/986 (седемдесет към деветстотин осемдесет и шест) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 917 (четвърти отреден за имот планоснимачен номер деветстотин и седемнадесет), целият с урегулирана площ от 986 кв.м. (деветстотин осемдесет и шест квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 70 (седемдесет) кв.м.,придаваеми от улица, находящ се в кв. 65 (шестдесет и пет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
28. АЧОС №3779-II/ 18.08.2020 г. 145/1140 (сто четиридесет и пет към хиляда сто и четиридесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 874 (втори отреден за имот планоснимачен номер осемстотин седемдесет и четири), целият с урегулирана площ от 1140 кв.м. (хиляда сто и четиридесет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 145 (сто четиридесет и пет) кв.м., находящ се в кв. 122 (сто двадесет и две) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска
29. АЧОС №1651-II/ 28.04.2016 г. 148/748 (сто четиридесет и осем към седемстотин четиридесет и осем) идеални части, от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 757, 1575 (отреден за имот планоснимачен номер седемстотин петдесет и седем и хиляда петстотин седемдесет и пет), целият с площ от 748 (седемстотин четиридесет и осем) кв.м., находящ се в кв. 55 (петдесет и пет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?