Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

19 Юни 2020 Източник: Община Правец видяна 79 /

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,
Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година във връзка с предстоящото му обсъждане от ОбС-Правец:
1.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, както следва:
В раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя:
III (1) – Помещения и части от сгради.
№ по ред АОС № /
дата Описание на имота
116.
АЧОС №3712-II/ 17.06.2020 г. Помещение №3 (три)- частна общинска собственост, с площ от 9.70 (девет цяло и седемдесет стотни) кв. м., представляващо бивша гримьорна 3, находящо се на I (първи) етаж от двуетажна масивна сграда (читалище), построена в УПИ І – Читалище и кметство, кв. 13, с. Видраре, община Правец, предназначено, за лекарски кабинет.
117. АЧОС №3712-II/ 17.06.2020 г. Помещение №2 (две)- частна общинска собственост, с площ от 9.70 (девет цяло и седемдесет стотни) кв. м., представляващо бивша гримьорна 2, находящо се на I (първи) етаж от двуетажна масивна сграда (читалище), построена в УПИ І – Читалище и кметство, кв. 13, с. Видраре, община Правец, предназначено за лекарски кабинет.
118. АЧОС №3712-II/ 17.06.2020 г. Помещение №1 (едно)- частна общинска собственост, с площ от 9.10 (девет цяло и десет стотни) кв. м., представляващо бивша гримьорна 1, находящо се на I (първи) етаж от двуетажна масивна сграда (читалище), построена в УПИ І – Читалище и кметство, кв. 13, с. Видраре, община Правец, предназначено за лекарски кабинет.
В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя:
№ по ред АОС № /
дата Описание на имота
45. АЧОС №3498-II/ 18.11.2019 г. Апартамент №44 (четиридесет и четири), в блок 301 (триста и едно), вход Г, етаж I (първи), със застроена площ от 39.83 кв. м. (тридесет и девет цяло и осемдесет и три стотни кв.м.), състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се избено помещение №2 (две) със светла площ от 4,63 кв. м. (четири цяло и шестдесет и три стотни кв. м.), таванско помещение №2 (две) със светла площ от 10,92 кв.м. (десет цяло и деветдесет и две стотни кв.м.), както и 1.23 % (едно цяло и двадесет и три стотни процента) от общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 78 (седемдесет и осем), по действащия Подробен устройствен план (ПУП) – Плана за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
46. АЧОС №3680-II/ 04.06.2020 г. Урегулиран поземлен имот (УПИ) III - общ. (трети, общинско) целият с урегулирана площ от 656 (шестстотин петдесет и шест) кв. м, находящ се в кв. 6 (шест) по действащия план за регулация на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска.
47. АЧОС №3710-II/ 15.06.2020 г. Обособена част със застроена площ от 192.00 кв. м., от които 134 кв.м. - помещения и 58.00 кв.м. – тераса, представляваща част от обособен общински обект, целият със застроена площ от 266.79 кв.м., находящ се на първия етаж на търговска сграда, построена в УПИ V – Търговски, социални дейности и парк в кв. 13 по регулационния план на с. Видраре, община Правец, област Софийска.
В раздел V. - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя:

по
ред АОС № /
дата Описание на имота
21. АЧОС №3665-II/ 28.05.2020 г. 107/917 (сто и седем към деветстотин и седемнадесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI – 147 (шести отреден за имот планоснимачен номер сто четиридесет и седем), целият с урегулирана площ от 917 кв.м. (деветстотин и седемнадесет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 107 (сто и седем) кв.м., находящ се в кв. 18 (осемнадесет) по плана за регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска.
22. АЧОС №3709-II/ 12.06.2020 г. 44/1500 (четиридесет и четири към хиляда и петстотин) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – 72 (девети отреден за имот планоснимачен номер седемдесет и два), целият с урегулирана площ от 1500 кв.м. (хиляда и петстотин квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 44 (четиридесет и четири) кв.м.,придаваеми части от улица, находящ се в кв. 9 (девет) по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска.
23. АЧОС №3711-II/ 17.06.2020 г. 26/921 (двадесет и шест към деветстотин двадесет и едно) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 1035 (четиринадесети отреден за имот планоснимачен номер хиляда тридесет и пет), целият с урегулирана площ от 921 кв.м. (деветстотин двадесет и един квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 26 (двадесет и шест) кв.м.,придаваеми части от улица, находящ се в кв. 131 (сто тридесет и едно) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.

Създава нов Раздел XVI: ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО В СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА:

1. Поземлен имот с идентификатор 58030.1.968 с площ от 14126 (четиринадесет хиляди сто двадесет и шест) кв.м. в местността „Язовира“, с начин на трайно ползване – Язовир, находящ се в землището на гр. Правец (махала Скърнава), община Правец, област Софийскa, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-709/11.10.2019 год. Номер на имота по предходен план 001968. Актуван с АПОС №1258–І/08.05.2020 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 58030.1.960 с площ от 3662 (три хиляди шестстотин шестдесет и два) кв.м. с начин на трайно ползване – водостопанско съоражение, представляващо язовирна стена на яз. „Скърнава“, находящ се в землището на гр. Правец (махала Скърнава), община Правец, област Софийскa, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-709/11.10.2019 год. Номер на имота по предходен план 001960. Актуван с АПОС № 1256–І/08.05.2020 г.
3. Поземлен имот с идентификатор 58030.16.13 с площ от 4196 (четири хиляди сто деветдесет и шест) кв.м. в местността „Колибище“, с начин на трайно ползване – дере, находящ се в землището на гр. Правец (махала Скърнава), община Правец, област Софийскa, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-709/11.10.2019 год. Номер на имота по предходен план 016013. Актуван с АПОС № 1257–І/08.05.2020 г.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?