Инвестиционно намерение гр. Правец

15 Март 2019 Източник: Община Правец видяна 64 /

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (ОВОС) (загл. изм. ДВ бр. 3 от 2006г.)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
гр. Правец, пл. „Т. Живков”, №6

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на:

    „Обект: „УЛИЧНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА“, за обезпечаване с питейна вода, битова и дъждовна канализация и улици на квартали 168, 169 и 170 по действащите подробни устройствени планове на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
    Подобект 1: УЛИЧНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ВОДОПРОВОДИ, за квартали 168,169, 170 по действащите подробни устройствени планове на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
    Подобект 2: УЛИЧНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – КАНАЛИЗАЦИИ, за квартали 168,169, 170 по действащите подробни устройствени планове на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
    Подобект 3: УЛИЧНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ТРАНСПОРТНИ КОМУНИКАЦИИ, за квартали 168,169, 170 по действащите подробни устройствени планове на гр. Правец, община Правец, област Софийска.

За контакти : инж. Боряна Найденова - Директор на дирекция СА тел.07133/4888;

Писмени становища и мнения се приемат и в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?