Категории

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

02 Октомври 2023 Източник: Община Правец видяна 206 /

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 – „Бъдеще за децата”, проект BG05SFPR002-2.003-0029-C01 “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, обявява конкурс за подбор на на лица, които да осъществяват дейности по специфична цел 2 „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ и специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“

Приложение: Обявление по СЦ-2; Обявление по СЦ-3; Документи за кандидатстване

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?