Община Правец обявява свободни работни позиции

27 Май 2020 Източник: Община Правец видяна 362 /

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР"
Изисквания за заемане на длъжността
- образование - висше, квалификационна степен бакалавър
- Компютърна грамотност– работа сWORD,  Microsoft Excel, Microsoft office, Autocad
- Професионален опит - 1 година

Кратко описание на длъжността:
- Консултативна и техническа дейност свързана с обслужване на гражданите и изготвяне на документи,скици,удостоверения и др.
- Инвеститорски контрол на общински обекти.
- Подготовка, съгласуване, контрол при изпълнението  и мониторинг на общински проекти.
- Изпълняване на дейност по подготовка на документи издавани от гл.архитект на общината.

СПЕЦИАЛИСТ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ДОМАКИН
Изисквания за заемане на длъжността:
- Образование: средно
- Правоспособност за управление на МПС
- Работа със счетоводен софтуер или сходна позиция е преимсво.

Кратко описание на длъжността:
- Организира процеса на снабдяване, съхранение и използване на стоково-материални ценности;
- Отговаря за количественото и качественото приемане и придвижване на стоково-материалните средства;
- Изготвя и изпълнява заявки за консумативи и материали на общинска администрация и кметства;

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН
Изисквания за заемане на длъжността
- образование - средно
- Професионален опит - 1 година

Кратко описание на длъжността:
- Осигуряване на пропусквателния режим в сградата на общинската администрация.

ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Изисквания за заемане на длъжността
- образование – средно или висше по специалностите „Горско и ловно стопанство”, ,”Помощник лесовъд”, или други приравнени към тях;
- Притежаващ втора квалификационна степен вписан в регистъра по чл.235 от Закона за горите

Описание на длъжността:
- Опазване на общинските горски територии от незаконни ползвания и увреждания;
- Маркиране на дървесина в общинска горска територия;
- Издаване на превозни билети;
- Опазване на защитените видове животни и растения.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
Заявление до Кмета на община Правец, съдържащо актуален адрес по местоживеене, Автобиография (CV), Копие от документ за завършено образование и копие от трудова книжка
Избор на кандидатите ще бъде направен по документи и чрез събеседване
Документи се приемат всеки работен ден до 30.06.2020г., в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg        
За повече информация на тел: 07133/4896


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?