Общинска администрация - Правец обявява свободни работни места

11 Ноември 2019 Източник: Община Правец видяна 597 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
Финансов контрольор
Кратко описание на длъжността:
• упражнява постоянен предварителен контрол за законосъобразност преди вземането на решение за поемане на задължение или за извършване на разход;
• осъществява контрола по т.1 чрез проверки и писмено изразява мнение относно законосъобразността на:
• решенията/действията, свързани с разпореждане с активи и средства;
• решенията/действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на общината;
• други решения, от които се пораждат права, респективно задължения за общината и/или нейните служители

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• образование – висше- „Финанси”, „Счетоводство”, минимална образователна степен - „ магистър;
• минимален професионален опит - 1 година.

Вътрешен одитор на община Правец
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• образование – висше- „Финанси”, „Счетоводство”, минимална образователна степен - „бакалавър”;
• минимален професионален опит - 1 година.
• да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
• да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежава валиден международнопризнат сертификат за вътрешен одитор.

Стажант одитор
Кратко описание на длъжността:
• дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
• оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета;
• проверява и оценява съответствието на дейността на Общината със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешни актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
• създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• образование – висше- „Финанси”, „Счетоводство”, минимална образователна степен - „бакалавър”;
• минимален професионален опит – не се изисква.
• да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-СЕКРЕТАР
Изисквания за заемане на длъжността
• образование – висше хуманитарно;
• професионален опит – не се изисква;
• допълнителна квалификация – компютърна грамотност, владеене на чужд език /английски език, немски език/.

Описание на длъжността
• Организира срещи, води кореспонденция;
• Приема телефонни обаждания, имейли, потвърждения за участия в различни форуми и отговаря за навременното им получаване и предаване;
• Следи за получаването и препращането на имейли от официалния електронен адрес на Община Правец;
• Оформя график за ползване на залите в Община Правец.

Горски инспектор
Изисквания за заемане на длъжността
• образование – средно или висше по специалностите „Горско и ловно стопанство”, „Горско стопанство и дърводобив”,”Помощник лесовъд”,”Горско стопанство” или други приравнени към тях;
• Притежаващ минимум втора квалификационна степен вписан в регистъра по чл.235 от Закона за горите
• Да притежава свидетелство за управление на МПС

Описание на длъжността
• Опазване на общинските горски територии от незаконни ползвания и увреждания;
• Маркиране на дървесина в общинска горска територия;
• Издаване на превозни билети;
• Опазване на защитените видове животни и растения.

Младши експерт "Програми и проекти"
Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: Висше
• Образователно-квалификационна степен: бакалавър;
• Специалност: от направления „Управление и администрация”, ”Икономика”, инженерни специалности, висше образование признато от ЕС в еквивалентни области;
• Допълнителна квалификация – Придобита компютърна грамотност и владеене на чужд език.
• Опит в подготовка, управление и отчитане на проекти, финансирани със средства от ЕС и националния бюджет;
• Трудов стаж – 2 години.
Описание на длъжността
• Консултативна и аналитична дейност, свързана с разработването, съгласуването, управлението  и отчетността по общински проекти.

Оперативен Дежурен
Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: средно
• Професионален опит: не се изисква

Описание на длъжността:
• Осигуряване на пропусквателния режим в сградата на общинската администрация.
• Работа по график

РАБОТНИ МЕСТА ЗАЕТИ ОТ ПЕНСИОНЕРИ
Старши специалист „Канцелария и административно обслужване” село Разлив
Описание на длъжността:
• обслужване на граждани;
• водене на изходяща и входяща поща;
• работа със специализиран софтуер за събиране на данъци и такси и гражданска регистрация;
• работа с национална база данни „Население”.
Изисквания за заемане на длъжността:
• Образователна степен –средно или висше;
• Професионален опит – не се изисква;
• Да познава нормативната уредба, която се прилага при осъществяване на дейността по административно обслужване на физически и юридически лица, деловодната дейност и документооборота, Закона за защита на личните данни, нормативните актове в областта на местното самоуправление и местната администрация
• Компютърна грамотност – работа с WORD и EXCEL
• Допълнителна квалификация – работа с офис техника и електронно деловодство

Служител информация за пътувания Автогара Правец
Основна цел на длъжността:
• Дава  информация на пътуващите за  часовете на тръгване  и  пристигане  на  автобусите на   Автогара  гр. Правец
• Работа по график
Изисквания за заемане на длъжността:
• образование – средно;
• минимален професионален опит – не се изисква;
• допълнителна квалификация – не се изисква.

Детегледач в Център за настаняване от семеен тип
Основна цел на длъжността
• Полагане на ежедневните грижи за децата, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ.  
Знания, умения, опит
• Образование –средно.
• Професионална област – няма, стажа и опита при работа с деца се считат за предимство.
• Специални компетентности: умения за работа с деца и младежи;  чувствителност  към работа и общуване с различни деца; емоционалната зрялост и готовност да полага грижи за потребителите.

Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg.
За повече информация на тел: 07133/4896.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?