Категории

ОБЯВА - Вътрешен одитор на община Правец

19 Април 2023 Източник: Община Правец видяна 233 /

Община Правец обявява свободни работни места за следната длъжност

Вътрешен одитор на община Правец

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

• образование – висше- „Финанси”, „Счетоводство”, с минимална образователна степен - „бакалавър”;
• минимален професионален опит - 1 година.
• да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

Кратко описание на длъжността:
- дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
- оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета;
- проверява и оценява съответствието на дейността на Общината със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешни актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти.

Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на електронна поща: obshtina@pravets.bg
до 15 май 2023г.
За повече информация на тел: 07133/4896.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?