Категории

ОБЯВЛЕНИЕ

13 Ноември 2020 Източник: Община Правец видяна 47 /

НА ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ“, „ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПО“ И „ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ“ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ.

 

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 66, ал. 1-3 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Община Правец уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по издаване на общ административен акт.
При изготвянето на проекта на план-сметка за разходите през 2021 година, необходими за предоставяне на услугите „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в община Правец е взето предвид както запазването на промилите, на база на които се изчислява дължимата такса битови отпадъци, така и договорите, сключени с фирма-изпълнител на съответните услуги и отчисленията за обезвреждане на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци – Ботевград
Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от АПК, заинтересованите лица могат да участват в производството по издаване на административния акт - Проект на план-сметка за разходите през 2021г., необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в Община Правец, чрез представяне на писмени предложения и възражения .
В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на всички заинтересовани лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид в деловодството на Община Правец на адрес: 2161, Правец, Община Правец, пл. “Тодор Живков“ №6 или на e-mail адрес: obshtina@pravets.bg

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Правец на основание чл.66, ал.1 от АПК и да бъде поставено на информационното табло на община Правец.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Правец или от публикувания проект на план-сметката, приложен към настоящото обявление.

Настоящата обява е публикувана на 13.11.2020г. (петък).

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?