Обявление за персонал по проект "Предоставяне на социални услуги в домашна среда"

29 Януари 2018 Източник: Община Правец видяна 352 /

ОБЩИНА  ПРАВЕЦ
Във връзка с изпълнение на проект „Предоставяне на социални услуги в домашна среда” за хора с увреждания и лица над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020г., утвърдена „Процедура за подбор на персонал за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда” представяме следнотo:
ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
1. Личен асистент
2. Домашен помощник

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Личен асистент
Минимални изисквания:
• Образование – основно;
• Условия за стаж  – няма, стажа и опита  се считат  за предимство;

Характер на работата:  полагане на постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.

Домашен помощник
Минимални изисквания:
• Образование – основно;
• Условия за стаж  – няма, стажа и опита  се считат  за предимство;

Характер на работата: предоставяне  на услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.

Начин на провеждане на подбора:
1.    Подбор по подадените документи
2.    Интервю с кандидатите / попълване на въпросник и задаване на разяснителни/допълнителни въпроси/

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- попълнено заявление - по образец;
- автобиография - по образец;
- копие от диплом за завършена степен на образование;
- копие от квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства/ако е приложимо/;

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Правец   или на адрес: www.pravets.bg
Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Правец от 29.01.2018г. до 07.02.2018г. включително.

     Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.
   
 Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.
В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Правец, на видни и достъпни места в общината.
 
  Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в деловодството на общината до Кмета на Община  Правец, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Телефон за информация: 07133 / 4880


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?