Обявление за прием на заявления по проект "Предоставяне на социални услуги в домашна среда"

27 Януари 2018 Източник: Община Правец видяна 485 /

ОБЩИНА  ПРАВЕЦ

Във връзка с изпълнение на проект „Предоставяне на социални услуги в домашна среда” за хора с увреждания и лица над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020г., утвърдена „Методика за извършване на оценката на потребностите” представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ:
"Личен асистент" -  постоянни грижи за дете, недееспособно лице или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.
"Домашен помощник" - услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.
 ДОПУСТИМИ ПОТРЕБИТЕЛИ (КАНДИДАТИ)
•  Хора с увреждания и техните семейства;
• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:
-    Заявление от кандидата (Приложение 1) или от негов законен представител - настойник, родител, попечител (Приложение 2), когато става дума за дете под 18 г. или за пълнолетно, но недееспособно лице.
-    Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител, в случаите, в които това е приложимо – за справка.
-    Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).

На всички кандидат-потребители ще бъдат извършени оценки на потребностите  - на място по домовете,   въз основа на Методиките за предоставяне на услугата в общността „Личен асистент” и „Домашен помощник” и в съответствие с „Методика за извършване на оценката на потребностите ”.  

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Правец   или на адрес: www.pravets.bg
Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Правец от 29.01.2018г. до 07.02.2018г. включително.

Телефон за информация: 07133 / 4880


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?