ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

06 Юни 2018 Източник: Община Правец видяна 152 /

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ДЪЛГ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА „ПРОЕКТ РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЗОНА – ПЛОЩАДНО И ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО, ГР.ПРАВЕЦ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА ФОНТАН В ЦЕНТЪРА НА ГР.ПРАВЕЦ”

В съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредба на Общинския съвет на Община Правец за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг за финансирането, на които предстои да бъде поет дългосрочен дълг.
ОБЩИНА ПРАВЕЦ кани  на обществено обсъждане местната общност, граждани, обществени организации, юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услугите на територията на общината, за намерение за ползване на дългосрочен инвестиционен дълг за реализация на „Проект рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково пространство, гр.Правец и технологично оборудване на фонтан в центъра на гр.Правец”.
- Общественото обсъждане ще се проведе на 09.07.2018 г. /понеделник/ от 11:00 часа в залата на община Правец – втори етаж .
- Параметрите на обсъждането ще бъдат, във връзка със дългосрочния заем, който общината Правец има намерение да изтегли за реализацията на проекта, а именно:
1. Максимален размер на дълга – до 1 500 000 лв.;
2. Валута на дълга – български лева;
3. Вид на дълга – дългосрочен заем, съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг, поет с договор за общински заем;
4. Начин за обезпечаване – Залог върху текущи и бъдещи вземания по реда на Закона за особените залози върху бюджетната сметка на Община Правец  
5. Източници на погасяване на дълга – собствени приходи на общината и обща изравнителна субсидия.
6. Условия на погасяване: едногодишен гратисен период, погасяване на главница  и лихва на равни месечни вноски
7. Срок на погасяване – 72 месеца, от датата на сключване на договора за кредит на равни месечни вноски, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части
8. Максимален лихвен процент – годишна лихва в размер не повече от 3,0 % за целия период на дълга, формирана от базов лихвен процент плюс предложена от банката надбавка, без такса за предсрочно погасяване, без такса за управление на кредита, без такса ангажимент
Поканата се отправя до местната общност, граждани, юридически лица, които имат регистрация и осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.
Вашите мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@pravets.bg до 06.07.2018г.
Мотиви за изпълнение на проекта: Трайно подобряване на икономическото, социалното и екологично състояние на територията, чрез реконструкция и благоустрояване на площадното пространство и прилежащата паркова зона. Разработката има за цел да оформи архитектурно – планировъчно и обемно – пространствено терена и да допринесе за общото подобряване на територията на обекта и хармонично вписване на благоустройствените работи. Стремежът е за постигане на устойчива, приятна, безопасна и достъпна на всички архитектурна среда, удобна за всички групи от населението.Стойността на проекта е в размер на 2 616 262,92 лв., който ще бъде финансиран с дългосрочен инвестиционен кредит, собствени бюджетни средства и друго финансиране.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?