Категории

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален работник“

14 Април 2021 Източник: Община Правец видяна 241 /
Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален работник“

Община Правец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 15.04.2021 г. приема документи от кандидати за заемане на длъжността „Социален работник“  за реализиране на дейностите при предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност и на деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Социалната услуга се предоставя от лица назначени на длъжност „Социален асистент“.

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Социален работник“:

Степен на завършено образование - средно;

Образователно - квалификационна степен - не се изисква; 

Професионален опит - не се изисква;

Наличието на професионален опит на длъжности в социалната сфера и по-висока степен на образование ще се считат за  предимство.

Характер на работата.

Характерът на работата е определен в длъжностната характеристика за съответната длъжност. Екземляр може да бъде получен при подаване на документите.

Необходими документи:

1.  Заявление – по образец:

2.  Документ за самоличност (за справка);

3.  Професионална автобиография;

4.  Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

5.  Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит /при наличие на такъв/;

6.  Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция -по образец;

7.  Други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение.

Място и срок за подаване на документите:

Документи могат да се подават от 15.04.2021 г. до 29.04.2021 г. вкл., всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в Информационен център, 1 етаж на Общинска администрация – гр.Правец, пл.”Тодор Живков”№ 6  лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

За допълнителна информация: тел.07133 4892, Гълабинка Цветанова – главен експерт „ОЗСДС“ 

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?