Категории

Проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

19 Ноември 2020 Източник: Община Правец видяна 146 /

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,
Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година във връзка с предстоящото му обсъждане от ОбС-Правец:
1.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, както следва:
В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя:


по
ред АОС № /
дата Описание на имота
55. АЧОС №3861-II/ 26.10.2020 г. Поземлен имот (ПИ) с кадастрален номер №7078 (седем хиляди седемдесет и осем) с площ от 464 кв.м. (четиристотин шестдесет и четири квадратни метра), който имот участва в Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII (осми), находящ се в кв. 66 (шестдесет и шест) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
56. АЧОС №1203-II/ 11.04.2014 г. Апартамент №11 (единадесет) в блок 403 (четиристотин и три), вход А, етаж IV (четвърти) със застроена площ от 67,35 кв.м. (шестдесет и седем цяло тридесет и пет стотни квадратни метра), състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се избено помещение №11 (единадесет) със светла площ 10,41 кв.м. (десет цяло четиридесет и една стотни квадратни метра), таванско помещение №11 (единадесет) с площ 8,64 кв.м. (осем цяло шестдесет и четири стотни) и 4,07 % (четири цяло и седем стотни процента) от общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – КЖС и озеленяване, находящ се в кв. 127 (сто двадесет и седем), по действащия ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, област Софийска

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?