Категории

Проект за изменение на ПУП – ПР и ПУП на ПУР на село Джурово

05 Март 2021 Източник: Община Правец видяна 127 /

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 16 от 28.01.2021г. на Общинския съвет – Правец, е одобрен  „Проект за изменение на ПУП – ПР  и ПУП на  ПУР на село Джурово, община Правец, Софийска област за включване на част от мах. Герановица /имоти в строителен полигон/ в регулационните граници на населеното място и създаване на улична регулация за включената в регулация територия”, който предвижда: Разширение границите на регулацията на с.Джурово, като в нея се включи поземлен имот № 451, общинска собственост, съгласно Акт № 3655-ІІ/26.05.2020г, който изцяло е в урбанизирана територия, обособена от строителните граници на полигона на махала Герановица; Улична регулация като продължение на съществуващата улична мрежа на населеното място от последната осова точка от плана №27 за включената територия в новите регулационни граници на с.Джурово; Разширение на границите на кв. 10 и кв. 11 и образуване на нови квартали – 49, 50, 51, 52 и 53 в границите на ПИ 451. На основание чл 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок  от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Правец пред Административен съд на Софийска област. 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?