Категории

СЪОБЩЕНИЕ

28 Май 2021 Източник: Община Правец видяна 217 /

Съобщение

ДО

Г-ЖА ЦЕЦА СТЕФАНОВА СТАНЕВА

Г-ЖА ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЦАНОВА

Г-Н СТАНЧО СТЕФАНОВ СТАНЕВ

Г-ЖА РАЙНА ИЛИЕВА МАШОВСКА

Г-ЖА МАРИЯ ПЕТКОВА КАФЕДЖИЕВА

Уведомявам Ви, че със заповед № З-273/ 28.05.2021г. на кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ 58030.505.7279 с площ от 1035 кв.м, в кадастралния план на гр.  Правец,  собственост на наследниците на Лазар Бончев Топалски съгласно Решение № 6575-УТ от 20.07.2020г. 

 Заповедта се намира в Дирекция Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

 

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?