Категории

СЪОБЩЕНИЕ

17 Юни 2021 Източник: Община Правец видяна 114 /

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

Г-ЖА МАЛИНА БОРИСОВА ПЕТРОВА

Г-Н ИВАН ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ

Г-ЖА РАДКА МАРИНОВА ВЪРБАНОВА

Г-Н ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ МАРИНОВ

Уведомявам Ви, че със заповед № З-306/ 08.06.2021г. на кмета на община Правец е одобрена замяна по чл. 16 ЗУТ на ПИ580320.505.6386, с Урегулиран поземлен имот  - УПИ ХІІІ-6386,  кв. 163, гр. Правец по реда на чл. 16 от ЗУТ.

 Заповедта се намира в Дирекция Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

ОТ ОБЩИНАТА

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?