Категории

СЪОБЩЕНИЕ

26 Юли 2021 Източник: Община Правец видяна 84 /

ДО

Г-Н ПЕТКО ИВАНОВ НАУМОВ  

Г-ЖА ИВАНКА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА

 Уведомявам Ви, че със заповед № З-289/ 02.06.2021г. на кмета на община Правец е одобрена замяна по чл. 16 ЗУТ на ПИ 580320.505.7152, ПИ580320.505.7153, ПИ580320.505.7154, ПИ580320.505.7155 и ПИ580320.505.7156, с Урегулирани поземлени имоти  - УПИ ІХІ-7155, УПИ Х-7155,7152, УПИ ХІ-7153, УПИ VІ-7154,7233 и УПИ VІІ-7154 в  кв. 211, гр. Правец по реда на чл. 16 от ЗУТ.

 Заповедта се намира в Дирекция Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

 На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?