Категории

СЪОБЩЕНИЕ

12 Октомври 2021 Източник: Община Правец видяна 89 /

ДО

Г-ЖА НИКОЛИНА ДИКОВА АЛЕКСАНДРОВ

Г-Н МАНЧО ДИКОВ ХРИСТОВ

Г-ЖА ДИАНА МАНЧЕВА СИРАКОВА

Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КОЦЕВ

Уведомявам Ви, че със заповед № З-506/ 16.09.2021г. на кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ 58030.505.7274 с площ от 920 кв.м, в кадастралния план на гр.  Правец,  собственост на Наследниците на Цана Павлова Иванова,  съгласно Решение № 3990/ 09.09.2011г. на ОСЗ.

 Заповедта се намира в Дирекция Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?