Категории

СЪОБЩЕНИЕ

07 Юни 2022 Източник: Община Правец видяна 208 /

СЪОБЩЕНИЕ 

ДО 

Г-ЖА МИЛЕНА ОРЛИНОВА КЕРЕМИДСКА 
Г-ЖА ЦВЕТАНКА ДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА 
Г-ЖА ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА 
Г-Н ИВАЙЛО МАРИНОВ ИВАНОВ 
Г-ЖА МАРИАНА МАРИНОВА ИВАНОВА 

В качеството Ви на съсобственици Ви уведомявам, че със заповед № З-236/06.06.2022г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ 58030.111.65, в Плана на новообразуваинет имоти на махала Живковска, землището на гр. Правец, собственост на Ивайло Маринов Иванов и наследниците на Мария Христова Керемидска.

Заповедта се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От Общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?