Категории

СЪОБЩЕНИЕ

19 Септември 2022 Източник: Община Правец видяна 142 /

ДО

Г-Н ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ 
Г-Н ЯНИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 
Г-ЖА АНИ НИКОЛАЕВА ПАЛАНКОВСКА 
Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ПАЛАНКОВСКИ 

Уведомявам Ви, че община Правец е разработила проект за изменеине на ПУП – План за регулация и ПУП – ПУР в частта на улица от о.т. 432 – о.т. 433 – о.т. 435 между квартали 131 и 132, гр. Правец, като се обособява тротоар по южната страна на улицата с ширина от 0,75м и се променят границите на прилежащите УПИ ХIII -699 в кв. 131, УПИ ХIV- 1035,699,1044 в кв. 131 и УПИ IV-682,1043 и УПИ IV – 682,1043 в кв.132.

Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията и управление на собствеността” при Общинска администрация на община Правец.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация.

От Общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?