Категории

СЪОБЩЕНИЕ

17 Март 2023 Източник: Община Правец видяна 178 /

ДО

Г-Н ЯНИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 
Г-Н АНИ НИКОЛАЕВА ПАЛАНКОВСКА 
Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ПАЛАНКОВСКИ 
Г-Н ЙОНИСЛАВ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 
Г-ЖА ГАЛИНА ИВАНОВА ВЛАЕВА – ГЕОРГИЕВА 
Г-Н ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

Уведомявам, че със заповед № З-693/23.12.2022г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за изменеине на ПУП – План за регулация и ПУП – ПУР в частта на улица от о.т. 432 – о.т. 433 – о.т. 435 между квартали 131 и 132, гр. Правец, като се обособява тротоар по южната страна на улицата с ширина от 0,75м и се променят границите на прилежащите УПИ ХIII -699 в кв. 131, УПИ ХIV- 1035,699,1044 в кв. 131 и УПИ IV-682,1043 и УПИ IV – 682,1043 в кв.132.

Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От Общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?