Категории

СЪОБЩЕНИЕ

01 Юни 2023 Източник: Община Правец видяна 135 /

ДО 

Г-ЖА СТАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА 
Г-Н ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ СИМЕОНОВ 

Уведомявам, със заповед № З-174/10.04.2023г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ 110.336 в плана на новообразуваните имоти на мах. Драганска, землището на гр. Правец, собственост на наследниците на Васил Рачев Ненчев.

Заповедта се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?