Категории

СЪОБЩЕНИЕ

01 Юни 2023 Източник: Община Правец видяна 220 /

ДО 

Г-Н ЛЮБОСЛАВ ПЕЕВ НАЙДЕНОВ 

Уведомявам, че в община Правец е постъпил проект за ПУП – План за регулация на част от кв. 32, с. Джурово, община Правец, за изменение на дворищната регулация на УПИ III-267, УПИ IV-267, УПИ V-266, УПИ VI-266, УПИ ХVII- 268, УПИ ХVIII-265 и УПИ ХIХ-265,266, като се образува нов УПИ III-402,267 в кв. 32 по подробните устройствени планове на с. Джурово, община Правец.

Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията и управление на собствеността, програми и проекти ” при Общинска администрация на община Правец.

На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация.

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?