Категории

СЪОБЩЕНИЕ

01 Юни 2023 Източник: Община Правец видяна 111 /

ДО 

Г-Н ЛЮБОСЛАВ ПЕЕВ НАЙДЕНОВ 

Уведомявам, че в община Правец е постъпил проект за ПУП – План за регулация на част от кв. 32, с. Джурово, община Правец, за изменение на дворищната регулация на УПИ III-267, УПИ IV-267, УПИ V-266, УПИ VI-266, УПИ ХVII- 268, УПИ ХVIII-265 и УПИ ХIХ-265,266, като се образува нов УПИ III-402,267 в кв. 32 по подробните устройствени планове на с. Джурово, община Правец.

Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията и управление на собствеността, програми и проекти ” при Общинска администрация на община Правец.

На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация.

От общината

Последни обяви

СЪОБЩЕНИЕ

03 Октомври 2023


Сухопътни войски

20 Септември 2023


СЪОБЩЕНИЕ

14 Септември 2023


СЪОБЩЕНИЕ

13 Септември 2023


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?