Категории

СЪОБЩЕНИЕ

01 Ноември 2023 Източник: Община Правец видяна 85 /

ДО 

Г-ЖА СТЕФАНА ГРИГОРОВА КОЛЕВА 

Уведомявам Ви, че в Общинска администрация на община Правец е постъпил проект за нанасяне на ПИ 7280 в кадастралния план на гр.Правец, собственост на наследниците на Станьо Тодоров Нецовски. Проектът се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността, програми и проекти /УТУС ПП/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица. В 7 /седем/ дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?