Категории

Съобщение

31 Януари 2024 Източник: Община Правец видяна 134 /

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение №36 от 20.12.2023г. на Общински съвет – гр. Правец е одобрен проект за ПУП – ПУР на улици от о. т. 641 по действащия ПУП – План за регулация на гр. Правец, с който се обособяват 9 бр. квартали и урегулиране на поземлени имоти, публична общинска собственост за обществено обслужване и техническа инфраструктура на територията на вилна зона „Драганска“, землището на гр. Правец, община Правец, област Софийска. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1  и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Правец пред Административен съд-София област. Съобщението е публикувано в „Държавен вестник“  бр. 8 от 26.01.2024г.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?