Категории

Съобщение

13 Май 2024 Източник: Община Правец видяна 274 /

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение №53 от 27.03.2024г. на Общински съвет – гр. Правец е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР и ПУП – ПУР в обхвата на УПИ ХVIII - Автостанция и градина в кв. 23,  УПИ II – 229 и УПИ III- 229 в кв. 24;  улица, определена  от о.т.43 – о. т. 111 – о.т.112, улица, определена от о. т. 56 -  о. т. 113  и улица, определена от о. т. 111а – о. т. 111б  по действащите планове на с. Джурово, община Правец, област Софийска, с което се премахват улица, определена от о.т. 56 – о.т. 113 и  улица, определена от о.т. 43 – о.т. 112 и се отварят нови улици – улица, определена от о.т. 43б – о.т - 113а с ширина от 7м. и  улица, определена  от о.т. 43а – о.т. 111в – о.т. 112а с ширина от 6м; проектира се изменение на улица, определена от о.т. 111в – о.т. 111а – о.т. 111б  с ширина от 4м, променят се границите на УПИ II-229, кв. 24, УПИIII-229 кв. 24, променят се границите и отреждането  на УПИ ХVIII-Автостанция и градина в УПИ ХVIII-За обществено обслужващи дейности, кв. 23 по плана на с. Джурово, община Правец по  зелени линии, цифри и щрихи и кафяви цифри, щрихи и надписи, отразени в графичната част на предложението.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1  и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок, считано от 10.05.2024г. чрез Община Правец пред Административен съд-София област.  

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?