Категории

СЪОБЩЕНИЕ до г-н Иво Христов Илчев

26 Април 2021 Източник: Община Правец видяна 78 /

Уведомявам Ви, че със заповед № З-164/ 19.03.2021г. на кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ 58030.110.314 в ПНИ на махала Драганска, землището на Правец, собственост на Румяна Христова Илчева и Екатерина Руменова Гушева, съгласно нот. акт № 37, том ІІІ, дело № 404/ 20.11.2020г. и на наследниците на Илчо Христов Диков, съгласно нот. акт № 145, том І, дело № 308/04.06.1976г.
Заповедта се намира в Дирекция Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.
От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?