Съобщение до г-н Марин Тодоров Иванов

08 Юли 2020 Източник: Община Правец видяна 66 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
Г-Н МАРИН ТОДОРОВ ИВАНОВ

Уведомявам Ви, че със заповед № З-200/ 03.04.2020г. на кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ № 58030.505.7261 в кадастралния план на гр. Правец, собственост на наследниците на Стамен Вълков Лютов, съгласно Решение № 6208/ 15.07.2013г. на ОбСЗ по т. ІІ. 1.
Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

ОТ ОБЩИНАТА


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?