Категории

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ НАКОВ И Г-Н ИЛИЯН ИВАНОВ ДИЛОВ

09 Октомври 2020 Източник: Община Правец видяна 168 /

Уведомявам Ви, че със заповед № З-443/ 09.09.2020г. на кмета на община Правец е одобрена замяна по чл. 16 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на ПИ 6719, 6720 и 6721 с Урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVІ-6719,6721,7069,7071 в кв. 92 и УПИ ІІ-6721 в кв. 210 по план за регулация на гр. Правец.Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?