Категории

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА ПЕТЯ ВАСИЛЕВА КОСТОВА

29 Януари 2024 Източник: Община Правец видяна 78 /

Община Правец  Ви уведомява, че е постъпил проект за изменение на ПУП – План за регулация /ПР/ и План за улична регулация /ПУР/ в частата на кв. 2, с който се образуват два нови УПИ ХХХIII и УПИ ХХХIV, променя се  уличната регулация на  улица от о.т.372 – о.т.307 и  границите на регулацията на гр. Правец, община Правец, област Софийска.

Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията и управление на собствеността” при Общинска администрация на община Правец.

На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ, в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от 30.01.2024г, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?