Категории

Услуга Асистентска подкрепа в Община Правец

13 Април 2021 Източник: Община Правец видяна 156 /
Услуга Асистентска подкрепа в Община Правец

 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА" 

Община Правец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги, стартира прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се извършва в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ул. „Генерал Раух“ № 2а, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа; на телефон071333947 или на e-mail dchu_pravec@abv.bg

Необходими документи:
1. Заявление-декларация /по образец/;
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Документ за самоличност на упълномощеното лице/законен представител (за справка);
4. Пълномощно (когато е приложимо);
5. Медицински документи (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, епикриза и др. - копие)
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е 2 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да бъдат в трудоспособна възраст и да подадат следните документи:
Заявление – декларация (по образец):
Документ за самоличност (за справка);
Автобиография;
Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено минимум основно образование;
Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.
С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „Социален асистент“ ще предоставя подкрепа средно на 3-ма потребители.
Съгласно § 7. от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, до 31 декември 2021 г. такси за ползване на финансирана от държавния бюджет асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги не се заплащат от лицата, които я ползват.
Формулярите за кандидатстване могат да бъдат получени в Информационен център, 1 етаж на Общинска администрация – гр. Правец, пл.”Тодор Живков”№ 6.

Списък от файлове

  • Заявление-декларация за кандидатстване за длъжността Социален асистентСвали файл
  • Заявление-декларация за ползване на услугата Асистенска подкрепаСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?