Категории

УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК

16 Ноември 2020 Източник: Община Правец видяна 23 /

На основание чл.66 от АПК, чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, чл.8, ал.1 и чл. 18, ал. 2 от Наредба №15 на ОбС – Правец за администрирането на местните такси и цените на услугите, Община Правец уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт.
Основна цел на подготвения административен акт е въвеждането на определени облекчения при заплащането на такса битови отпадъци от физически и юридически лица за 2021г., продиктувани от сложната икономическа и социална обстановка в страната, възникнала в следствие на разпространилата се пандемия от вируса „COVID 19“, както следва:
1. Въвеждане на облекчения за предплатилите дължимата такса битови отпадъци физически и юридически лица – собственици или ползватели / концесионери/ на недвижими имоти в срок до 30 април, както следва:
1.1. За физически лица – отстъпка в размер на 5 на сто от дължимата такса;
1.2. За юридически лица – отстъпка в размер на 10 на сто от дължимата такса;
Covid-19 доведе до тежка глобална рецесия и всеки ден сме свидетели на увеличаваща се безработица и фалиращи фирми
Икономическата стагнация засегна особено силно фирмите, които предоставят услуги /за община Правец, това фирмите в сектора туризъм, спорт, ресторантъори, собственици на магазини./, защото хората започнаха да се изолират, да свиват личните си бюджети от страх от заразяване. Макар и по-слабо засегнати от общата икономическа ситуация са и производствените браншове, както и строителството и земеделието. Тук обема на работа също е намален, а съкращения се налагат периодично.
Особено тревожен факт е увеличаващият се брой на заразени тази есен. Масова е паниката сред жителите, че ще последват съкращения и съответно масова безработица. Икономическите щети са значително по-тежки за хората в работоспособна възраст, хората с по-ниска квалификация, работещите майки и уязвимите малцинства.
В обобщение - икономическите загуби в региона и спадането на жизнени стандарт до голяма степен зависят не само от това, дали пандемията с COVID 19 може да бъде овладяна, но и от мащаба на безработицата, лошите дългове, увеличената бедност, от проблемите в образованието и др, които ще са последици с непредвидима продължителност.
Именно тук е ролята на Община Правец като институция и настоящото предложение за облекчения в дължимите такси за битови отпадъци, както за юридически, така и за физически лица.
Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9. Според разпоредбата на чл. 8, ал. 1, изр.1-во от Наредба №15 на ОбС – Правец за администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.
Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от АПК, заинтересованите лица могат да участват в производството по издаване на административния акт, чрез представяне на писмени предложения и възражения.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид в деловодството на Община Правец на адрес: 2161, Правец, Община Правец, пл.“Тодор Живков“ №6 или на e-mail адрес: obshtina@pravets.bg

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Правец на основание чл.66, ал.1 от АПК и да бъде поставено на информационното табло на община Правец.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Правец или от публикувания проект за решение.


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
Общинския съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл.13, ал.2 от Наредба №15 на ОбС – Правец за администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, взе следното:
РЕШЕНИЕ:
Въвеждана на облекчения за предплатилите дължимата такса битови отпадъци физически и юридически лица – собственици или ползватели / концесионери/ на недвижими имоти в срок до 30 април, както следва:
1. За физически лица – отстъпка в размер на 5 на сто от дължимата такса;
2. За юридически лица – отстъпка в размер на 10 на сто от дължимата такса

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?