Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  Г-ЖА ИВАНКА ЙОРДАНОВА ТОЦЕВА Г-Н МИХАИЛ ЙОРДАНОВ КАМЕНОВ Г-ЖА ХРИСТИНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА Г-ЖА ЦВЕТОЛЮБА ГЕОРГИЕВА ВАСЕВА Г-ЖА ГЕНИСЛАВА БОЖИДАРО...

14 Октомври 2022   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на водоснабдяване, автоматизация и управление на система за капкова напояване на трайно нас...

14 Октомври 2022   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

14 Октомври 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 14.10.2022г.

14 Октомври 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 07.10.2022 г.

07 Октомври 2022   Прочети ...

Община Правец обявява 31 броя заповеди на кмета на община Правец за отчуждаване части от поземлени имоти

Община Правец обявява 31 броя заповеди на кмета на община Правец за отчуждаване части от поземлени имоти, находящи се в гр. Правец, попадащи в обхв...

07 Октомври 2022   Прочети ...

Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година

21 Септември 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО Г-Н ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ Г-Н ЯНИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ Г-ЖА АНИ НИКОЛАЕВА ПАЛАНКОВСКА Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ПАЛАНКОВСКИ  Уведомявам Ви, че община Праве...

19 Септември 2022   Прочети ...

Покана обществено обсъждане бюджет 2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕна отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Правец за 2021г. На основание чл.140, ал.4 от Закона за публи...

09 Септември 2022   Прочети ...

ОБЯВА

Общинската служба по земеделие гр.Правец уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени проекти на карта на масивите...

31 Август 2022   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?