Обяви

Съобщение до г-н Владимир Веселинов Ангелов

СЪОБЩЕНИЕДОГ-Н ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ

30 Януари 2020   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

28 Януари 2020   Прочети ...


Заповед З-54/28.01.2020г.

Заповед на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с вх. № 6900-67/20.01.2020г.

28 Януари 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 24.01.2010

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 24.01.2020г. 1. Възпитател     с.Видраре    Висше2. Старши специалист АИС...

28 Януари 2020   Прочети ...


Съобщение по чл.32 от ДОПК за РОДОН ЕООД

ДО ЕРНЕСТО МОЙА РОДОН - УПРАВИТЕЛ НА "РОДОН" ЕООД

27 Януари 2020   Прочети ...


Съобщение относно приет помощен план по реда на §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ

ДО   Г-Н ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ ПЕТКОВ Г-Н ВАСКО ПРОДАНОВ МАРИНОВ Г-Н СТОЯН ПРОДАНОВ МАРИНОВ Г-ЖА ИВАНКА ЙОРДАНОВА ТОЦЕВА

27 Януари 2020   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

24 Януари 2020   Прочети ...


Допълнение на програма на Община Правец за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020

Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

23 Януари 2020   Прочети ...


Обявление "Подмяна на преносен газопровод"

Обявление "Подмяна на преносен газопровод в участъка ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово"

23 Януари 2020   Прочети ...


Обявление до собствениците на товарни превозни средства транспортиращи дървесина

Обявление до собствениците на товарни превозни средства транспортиращи дървесина

23 Януари 2020   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?